2008/Dec/15

....หมาดๆ กะงานเปิดตัว "เทศกาลตุ๊กตาใต้ดินครั้งที่ 2"

....ด้วยบรรยากาศที่สุดแสนจะคึกคัก....เอนทรี่นี้จึงได้เก็บภาพมาฝากกัน....ย้ำว่าบรรยากาศ

....แล้วจะมาลงรูปงานเพิ่มเติมอีกที

....เริ่มต้นกับอาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ที่คุ้นเคย

....คนนี้คุ้นๆ นั่นพี่แมน แห่ง bymanstudio นี่หน่า มาพร้อมของโชว์เจ๋งๆอีกแหง๋

....หุ่นกระป๋องของ byMANstudio เค้าละ....แถมพาน้องหมามาด้วย

....สิ่งมีชีวิตเริ่มทยอยมาเรื่อยๆ....มาก....และมากขึ้น....และมากกกกขึ้น!

....ตัวอย่างงานบางส่วนที่พอจะเบียดถ่ายกะเขามาได้

....ของใครเอ่ยพ่อคนนี้....โมดิฟายด์มั่วไปหมด?

....ถอยออกมาดูบรรยากาศข้างนอกบ้างดีกว่า....ขายของกันง่วนเชียว

....เฮ้ย!....ไอ้เสื้อเหลืองผมกระรอกมันพวกพันธมิตรนี่หว่า....เล่นมันซะดีมั๊ย

....และภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้สาบานว่าเกิดขึ้นจริง ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อการเปิดงานเริ่มต้นโดยมีการพูดคุยกันศิลปินหลายท่านและภาพที่ได้มาคือ

....คนเต็มงานไม่สามารถแทรกกายอันใหญ่โตเข้าไปได้นะเอง ต้องขออภัยอย่างแรงค่าบภาพที่พอจะได้คือภาพนี้

....ผู้คนคราครั่กจริงๆ แต่ยังไม่หมดเท่านี้้เดี๋ยวจะมาแก้ตัวด้วยภาพถ่ายสวยๆ จากมือกล้องกิตติมศักดิ์จำนวนหลายรูป ไว้รอติดตามชมกันหละ....แล้วก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดของบลอคขุ ประจำงาน GROOVE MY DOG ด้วยนะจ๊ะ บับบาย

BOB_SPOKESMAN OF BROKU ARMY

Comment

Comment:

Tweet


wsMO9N <a href="http://nzxzpbguxdbx.com/">nzxzpbguxdbx</a>, nulxxhmjsrcp, [link=http://blqoeaptmdfc.com/]blqoeaptmdfc[/link], http://jaygybzjywab.com/
#674 by xDUJdqunONuH (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-24 09:01,
Struggling with your course essays completing? Don't even have time to go to the cinema? You ought to take a rest and ask: " <a href="http://qualityessay.com/write-my-paper.html">write my paper</a> ".
#673 by KathrineMCGEE32 (193.105.210.41) At 2011-11-14 23:00,
Cars and houses are quite expensive and not everyone can buy it. But, <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> was invented to aid different people in such kind of situations.
#672 by FrostCora (91.212.226.143) At 2011-11-07 11:40,
comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â íèæíåâàðòîâñêå, çíàêîìñòâà â êóùåâñêîé, àðìÿíå ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà â îäåññå è îáëàñòè ìóæ÷èíû,
#671 by Fiwlwmyv (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:10,
comment5, âíåáðà÷íûå çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, òðàíññåêñóàëû-îáùåíèå çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâà ðîññèÿ áðÿíñêàÿ îáëàñòü ãîðîä íîâîçûáêîâî,
#670 by Xhtqrjav (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:58,
comment2, ëåñáèÿíêà ñàìàðà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âòàãàíðîãå, ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ ìîëîäûõ,
#669 by Tqtagdgp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:37,
comment1, çíàêîìñòâà ñåâåðî êóðèëüñê, çíàêîìñòâà õðèñòèàíèí, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ëèïåöê,
#668 by Kzlkekfp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:24,
comment6, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå, çíàêîìñòâà òàãèë äåâóøêè, çíàêîìñòâà è îáùåèå ñ ìîëîäåæüþ ÷å÷íè,
#667 by Vissdtcw (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:13,
comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà æåíàòûõ, çíàêîìñòâî ñâèíãåð, ñàéò çíàêîìñòâà ñ àçåðáàéäæàíöàìè,
#666 by Xropzdyj (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:39,
comment5, çíàêîìñòâà äåâóøêè ñåâàñòîïîëü, çíàêîìñòâà ãîðîä ïåðìü, çíàêîìñòâî ïî âûêñå,
#665 by Npgmikad (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:28,
comment2, òàøêåíò çíàêîìñòâî äåâóøêè, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, çíàêîìñòâà ñî çðåëûìè äàìàìè,
#664 by Tqyertvy (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:04,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ãóðó, èíòèì çíàêîìñòâà ñî çðåëûìè äàìàìè, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â òþìåíè, åêàòåðèíáóðã äåâóøêà èíòèì,
#663 by Rxchubzq (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:53,
comment4, çíàêîìñòâà ðåãóëÿðíûé, èíòåðíåò èíòèìíûõ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èãîðåì àêèíôååâûì,
#662 by Eznvjkfz (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:42,
comment5, çíàêîìñòâà òàòàðû â áèøêåêå, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ãåÿìè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãîñïîæîé äëÿ ñåêñà, òóëà çíàêîìñòâî,
#661 by Cipktnql (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:31,
comment1, ñïá ëàâ çíàêîìñòâà, èùó çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà ïî ñàìàðå è ñàìàðñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â õàíòû ìàíñèéñêîì îêðóãå,
#660 by Sonulxyy (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:19,
comment4, çíàêîìñòâà 45 ëåò, çíàêîìñòâà ìîñêâà ôèëè, ìîé ìèð çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâà ñ çàìóæíåìè æåíùèíàìè,
#659 by Ajrnkswl (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:33,
comment3, ñàéò çíàêîìñòâà êòî ëþáèò ïîëíûõ, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå àêòîáå, ñåêñ çíàêîìñòâà â ýëèñòå, êîâûå çíàêîìñòâà,
#658 by Ganjdxsx (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:22,
comment5, èíäèâèäóàëêè ìèíñêà áîðèñîâà ñåêñ èíòèì, êëóá èíòèìíûõ çíàêîìñòâ â êðûìñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà íà ðàçäâà,
#657 by Zyyiqkgt (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:59,
comment6, çíàêîìñòâà ïàðû æ ðÿçàíü, çíàêîìñòâà ñ áèñåêñóàëàìè â ìóðìàíñêå, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè êîòîðûå ïëàòÿò çà óñëóãè,
#656 by Gwipxlkk (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:48,
comment4, çíàêîìñòâà â îðåõîâî, èíòèì óñëóãè äëÿ äàì ìîñêâà, ñåêñ çíàêîìñòâî äçåðæèíñê,
#655 by Vvqhdxsr (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:37,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â óêðàèíå äíåïðîïåòðîâñê, çíàêîìñòâà ã áåðåçíèêè, íîâîðîññèéñê ôëèðò èíòèì, çíàêîìñòâà ñ ðóññêîãîâîðÿùèìè èíîñòðàíöàìè,
#654 by Uumacgtj (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:14,
comment3, çíàêîìñòâà íåâèííîìûññê ìàìáà, çíàêîìñòâî ìîñêîâñêàÿ îáë, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêîé îáëàñòè àøà,
#653 by Wryekwti (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:52,
comment5, çíàêîìñòâà àäþëòåð, èíòèìíûé ñàéò äëÿ äåâóøåê, çíàêîìñòâà â ìîñêâå ñ äåâóøêàìè îò ìîëîäûå äî 35, rambler çíàêîìñòòâà,
#652 by Lytygjjk (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:40,
comment1, rambler çíàêîìñòâà íîâûé óðåíãîé, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà, àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü êðàñíîáîðñê çíàêîìñòâà,
#651 by Frhhfuzh (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:29,
comment1, çíàêîìñòâà ÷åðíèãîâà, çíàêîìñòâà ôèíëÿíäèÿ øâåöèÿ íîðâåãèÿ, çíàêîìñòâà õàáàðîâñêèé, îäèíîêèå ìóæ÷èíû çíàêîìñòâî,
#650 by Zydyuwos (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:17,