2008/Dec/15

....หมาดๆ กะงานเปิดตัว "เทศกาลตุ๊กตาใต้ดินครั้งที่ 2"

....ด้วยบรรยากาศที่สุดแสนจะคึกคัก....เอนทรี่นี้จึงได้เก็บภาพมาฝากกัน....ย้ำว่าบรรยากาศ

....แล้วจะมาลงรูปงานเพิ่มเติมอีกที

....เริ่มต้นกับอาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ที่คุ้นเคย

....คนนี้คุ้นๆ นั่นพี่แมน แห่ง bymanstudio นี่หน่า มาพร้อมของโชว์เจ๋งๆอีกแหง๋

....หุ่นกระป๋องของ byMANstudio เค้าละ....แถมพาน้องหมามาด้วย

....สิ่งมีชีวิตเริ่มทยอยมาเรื่อยๆ....มาก....และมากขึ้น....และมากกกกขึ้น!

....ตัวอย่างงานบางส่วนที่พอจะเบียดถ่ายกะเขามาได้

....ของใครเอ่ยพ่อคนนี้....โมดิฟายด์มั่วไปหมด?

....ถอยออกมาดูบรรยากาศข้างนอกบ้างดีกว่า....ขายของกันง่วนเชียว

....เฮ้ย!....ไอ้เสื้อเหลืองผมกระรอกมันพวกพันธมิตรนี่หว่า....เล่นมันซะดีมั๊ย

....และภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้สาบานว่าเกิดขึ้นจริง ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อการเปิดงานเริ่มต้นโดยมีการพูดคุยกันศิลปินหลายท่านและภาพที่ได้มาคือ

....คนเต็มงานไม่สามารถแทรกกายอันใหญ่โตเข้าไปได้นะเอง ต้องขออภัยอย่างแรงค่าบภาพที่พอจะได้คือภาพนี้

....ผู้คนคราครั่กจริงๆ แต่ยังไม่หมดเท่านี้้เดี๋ยวจะมาแก้ตัวด้วยภาพถ่ายสวยๆ จากมือกล้องกิตติมศักดิ์จำนวนหลายรูป ไว้รอติดตามชมกันหละ....แล้วก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดของบลอคขุ ประจำงาน GROOVE MY DOG ด้วยนะจ๊ะ บับบาย

BOB_SPOKESMAN OF BROKU ARMY

Comment

Comment:

Tweet


wsMO9N <a href="http://nzxzpbguxdbx.com/">nzxzpbguxdbx</a>, nulxxhmjsrcp, [link=http://blqoeaptmdfc.com/]blqoeaptmdfc[/link], http://jaygybzjywab.com/
#674 by xDUJdqunONuH (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-24 09:01,
Struggling with your course essays completing? Don't even have time to go to the cinema? You ought to take a rest and ask: " <a href="http://qualityessay.com/write-my-paper.html">write my paper</a> ".
#673 by KathrineMCGEE32 (193.105.210.41) At 2011-11-14 23:00,
Cars and houses are quite expensive and not everyone can buy it. But, <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> was invented to aid different people in such kind of situations.
#672 by FrostCora (91.212.226.143) At 2011-11-07 11:40,
comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â íèæíåâàðòîâñêå, çíàêîìñòâà â êóùåâñêîé, àðìÿíå ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà â îäåññå è îáëàñòè ìóæ÷èíû,
#671 by Fiwlwmyv (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:10,
comment5, âíåáðà÷íûå çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, òðàíññåêñóàëû-îáùåíèå çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâà ðîññèÿ áðÿíñêàÿ îáëàñòü ãîðîä íîâîçûáêîâî,
#670 by Xhtqrjav (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:58,
comment2, ëåñáèÿíêà ñàìàðà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âòàãàíðîãå, ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ ìîëîäûõ,
#669 by Tqtagdgp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:37,
comment1, çíàêîìñòâà ñåâåðî êóðèëüñê, çíàêîìñòâà õðèñòèàíèí, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ëèïåöê,
#668 by Kzlkekfp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:24,
comment6, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå, çíàêîìñòâà òàãèë äåâóøêè, çíàêîìñòâà è îáùåèå ñ ìîëîäåæüþ ÷å÷íè,
#667 by Vissdtcw (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:13,
comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà æåíàòûõ, çíàêîìñòâî ñâèíãåð, ñàéò çíàêîìñòâà ñ àçåðáàéäæàíöàìè,
#666 by Xropzdyj (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:39,
comment5, çíàêîìñò